Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Fiscaal Spreekuur.

Fiscaal Spreekuur is zich bewust van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal zich inspannen om de daaruit voortvloeiende verplichtingen zo goed mogelijk na te leven.

Daarnaast worden ook de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet in acht genomen, met regels op het gebied van mailings, spam en cookies.

Wij verzamelen informatie om u op een veilige, probleemloze en efficiënte wijze diensten te kunnen aanbieden. Fiscaal Spreekuur verzamelt en gebruikt gegevens die u over uzelf of uw bedrijf heeft verstrekt, of laat dit doen door externe serviceproviders, voor zover dit toegestaan of noodzakelijk is.

Fiscaal Spreekuur zal niet zonder uw toestemming persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen buiten Fiscaal Spreekuur en haar gecontroleerde partners, tenzij Fiscaal Spreekuur hiertoe verplicht is volgens het toepasselijke recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens inzien, bekendmaken of bewaren, waaronder uw eigen inhoud, wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan toepasselijk recht of medewerking te verlenen aan geldige juridische procedures van bevoegde autoriteiten, met inbegrip van overheids- of andere opsporingsinstanties;
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot oplichting van onze gebruikers te voorkomen;
 • de beveiliging van onze websites, producten en services in stand te houden, met inbegrip van het voorkomen of tegenhouden van een aanval op onze computersystemen of netwerken of dat van onze externe serviceproviders;
 • ter bescherming van onze rechten en eigendommen, met inbegrip van het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze websites of services.

Om de door u gevraagde diensten te kunnen verrichten, mag Fiscaal Spreekuur in voorkomende gevallen, indien noodzakelijk, uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens delen met telecommunicatiebedrijven, banken, met ons samenwerkende serviceproviders en/of tussenpersonen. Fiscaal Spreekuur zal alleen deze informatie aan derden verschaffen als zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te beschermen en als zij de relevante wetgeving naleven.

Fiscaal Spreekuur treft passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de aan Fiscaal Spreekuur verstrekte of door Fiscaal Spreekuur verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en voornoemde uitzonderingen. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel van Fiscaal Spreekuur of haar gecontroleerde partners, of serviceproviders voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Fiscaal Spreekuur mag geheel naar eigen goeddunken mogelijke spam blokkeren, de doorgifte ervan verhinderen of verdachte koppelingen of inhoud uit berichten verwijderen.

Fiscaal Spreekuur zal dit Privacybeleid af en toe bijwerken, mede naar aanleiding van wijzigingen in de dienstverlening. We raden u aan dit Privacybeleid geregeld opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Fiscaal Spreekuur uw informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Fiscaal Spreekuur.

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als u problemen ondervindt op onze site, laat het ons dan a.u.b. weten middels het contactformulier. Wij zullen ons best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin een hyperlink naar deze disclaimer wordt geplaatst met de intentie om geldig te zijn voor die specifieke webpagina;

de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

te gebruiken: te laden, in te loggen, te informeren, te raadplegen, te lezen, te luisteren, te bewerken, in te vullen, te versturen, te kopiëren, op te slaan, te verspreiden, te gebruiken diensten, handelingen te plegen (kopen of huren);

u: de (vertegenwoordigde) persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en videoclips of fragmenten en andere objecten;

schade: directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zakelijk, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 1. Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De uitgever streeft ernaar de webpagina regelmatig te actualiseren en informatie daaraan toe te voegen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.
 3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina zoals het is, zonder enige garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan in verband met of als gevolg van het gebruik van de webpagina, de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen of een onjuiste dan wel onvolledige inhoud; een derde partij die de inhoud heeft geleverd kan daarvoor evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit ontstane schade, op welke wijze dan ook.
 5. De uitgever mag de webpagina wijzigen of verwijderen van het internet op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de wijzigingen of verwijdering van de webpagina.
 6. De inhoud dat wordt geleverd door een derde partij is niet onafhankelijk beoordeeld of getest, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, en als zodanig geeft de uitgever geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of een onrechtmatige daad zijn in verband met privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u naar en vanuit de webpagina verzendt.
 8. Fiscaal Spreekuur streeft ernaar om de communicatie tussen de specialist en de gebruiker vertrouwelijk te houden, zodat derden geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud van deze  communicatie. De gebruiker vrijwaart Fiscaal Spreekuur voor schade die in verband hiermee of vanwege andere miscommunicatie ontstaat, tenzij Fiscaal Spreekuur evident nalatig is.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de webpagina of tot bepaalde diensten op de webpagina te ontzeggen. De uitgever kan uw (potentiële) toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en partners beschermen tegen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor juridische bijstand, die direct of indirect het gevolg zijn van uw gebruik van de webpagina of uw schending van de wet of de rechten van derden.

Neem contact met ons op

mr. Frits Algie

Bezoekadres
Wagenweg 66,
2012 NG Haarlem
Website

mr. drs. Michiel Opgenoort

Bezoekadres
Kanaalpark 157,
2321 JW Leiden